Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 50

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


2.

Խաչմերուկում թույլատրվում է արդյո՞ք հետընթաց կատարումով հետադարձ կատարել։


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն «D», «DE» կարգերի, «D1» և «D1E» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


4.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:


6.

Ի՞նչ է ցույց տալիս լրացուցիչ տեղեկատվության ցուցանակը։


7.

Ամսվա կենտ օրերին կարելի է՞ կայանել նշված վայրում։


8.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:


9.

Ո՞վ առաջինը կանցնի խաչմերուկը։


10.

Այս իրադրությունում զիջել անհրաժեշտ է


11.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:


12.

Աջ շրջադարձ կատարելիս


13.

Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:


14.

Կանգառ կատարելը նշված վայրում


15.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


16.

Խաչմերուկին մոտենալիս վարորդը տրանսպորտային միջոցը պետք է վարի այնպիսի արագությամբ, որ


17.

Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:


18.

Հետիոտնային անցման վրա վազանցն


19.

Պարտավոր եք արդյո՞ք նշված իրադրությունում տալ ազդանշան լուսային ցուցիչով։


20.

Ո՞ր դեպքերում պետք է տուժածը դուրս հանվի ավտոմեքենայի խցիկից։