Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 11

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը։


2.

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


3.

Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին հետընթաց վարմամբ մոտենալ ուղևորին կամուրջի վրա:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է՝


5.

Զիջել ճանապարհն այլ տրանսպորտային միջոցների նշանակում է


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:


9.

Ի՞նչպես պիտի վարվի վարորդն այն դեպքում, երբ խաչմերուկից առաջ տեղադրված է հետևյալ ճանապարհային նշանը:


10.

Թո՞ւյլատրվում է աջ շրջադարձ դեպի հողային ծածկույթով ճանապարհը:


11.

Ո՞ր նշանի ազդման գոտում կարող եք երթևեկել 60կմ/ժ արագությամբ:


12.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


13.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


14.

Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`


15.

Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:


16.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:


17.

Քարշակման ժամանակ վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում, «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է՝


18.

Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:


19.

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


20.

Գլխի վնասվածքի դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.