Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am

Տեսական հարցաշարեր

Խումբ 1


1.Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:


2.Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:


3.Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:


4.Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել:


5.Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:


6.Երկկողմ երթևեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու առկայության դեպքում (բացառությամբ երթևեկության դարձափոխային կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է երկու ուղղություններով երթևեկության համար, ձախ եզրային գոտի մուտք գործելը`


7.Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը։


8.Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը։


9.Հետադարձն արգելվում է՝


10.Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ։


11.Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը։


12.Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է՝


13.Դուք երթևեկում եք երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհով: Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մուտք գործել միջին գոտի:


14.Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:


15.Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:


16.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:


17.Ճանապարհային նշանների, գծանշման և բաժանարար գոտու բացակայության դեպքում վարորդները երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհների երթևեկելի մասում գտնվող ճանապարհային կառույցների տարրերը պետք է շրջանցեն`


18.Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:


19.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:


20.Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:


21.Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ր գոտուց կկատարեք տվյալ մանևրը:


22.Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:


23.Հետադարձն արգելվում է`


24.Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:


25.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:


26.Համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի`


27.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


28.Պարտավո՞ր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:


29.Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել`


30.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


31.Երթևեկության առավելություն ունի`


32.Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


33.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


34.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


35.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


36.Նշե՛ք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`


37.Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել`


38.Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


39.Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


40.Ինչպե՞ս պետք է վարվի ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


41.Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`


42.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


43.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:


44.Խաչմերուկում, որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին։


45.Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:


46.Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


47.Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:


48.Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը:


49.Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:


50.Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


51.Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:


52.Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:


53.Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


54.Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


55.Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


56.Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


57.Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


58.Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


59.Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


60.Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:


61.Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


62.Պարտավոր ենք արդյո՞ք այս իրավիճակում զիջել հանդիպակացից մոտեցող ավտոմոբիլի վարորդին:


63.Այս իրավիճակում պարտավոր եք


64.Տվյալ իրավիճակում


65.Այս իրավիճակում


66.Տվյալ իրավիճակում ուղիղ երթևեկելու դեպքում թույլատրվում է


67.Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում մոտենալ մայթեզրում սպասող հետիոտնին։


68.Դուրս գալով ճանապարհ այս իրավիճակում պարտավոր ենք զիջել


69.Այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը պարտավոր է


70.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը։


71.Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը ո՞ր նկարում ներկայացված իրավիճակում ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք մյուս վարորդի նկատմամբ։


72.Հետադարձը նշված տեղում


73.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված աջ շրջադարձը։


74.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը։


75.Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձը վարորդին:


76.Այս գոտուց ո՞ր ուղղությամբ կարող է թեթև մարդատարի վարորդը շարունակել երթևեկությունը։


77.Դեպի աջից հարող ճանապարհ աջ շրջադարձ կատարելիս անհրաժեշտ է


78.Ձախ բակ մուտք գործելիս ո՞ւմ պետք է զիջել ճանապարհը:


79.Հետադարձը այս խաչմերուկում


80.Պարտավոր է՞ թեթև մարդատարի վարորդը զիջել ճանապարհն իր գոտի վերադասավորվող ավտոկռունկի վարորդին:


81.Թույլատրված է՞ հետադարձն այս վայրում:


82.Պարտավոր է արդյո՞ք թեթև մարդատարի վարորդը վերադասավորվել աջ եզրային գոտի վազանցն ավարտելուց հետո:


83.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը:


84.Այն դեպքերում, երբ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիները հատվում են, իսկ անցման հերթականությունը կանոններով սահմանված չէ, ճանապարհը պետք է զիջի այն վարորդը


85.Ո՞ր վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


86.Հետադարձը նշված վայրում


87.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը:


88.Թեթև մարդատարի վարորդը


89.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված աջ շրջադարձը:


90.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


91.Պարտավոր է՞ վարորդը վերադասավորվել աջ գոտի և նոր միայն կատարել աջ շրջադարձն այս իրավիճակում:


92.Գտնվելով կամրջի սահմաններում թույլատրվո՞ւմ է հետադարձը:


93.Մուտք գործել խաչմերուկ նշված գոտուց


94.Թույլատրված է՞ հետադարձն այս վայրում:


95.Առանց վերադասավորման երթևեկող վարորդը զիջել աջից վերադասավորվող վարորդին


96.Հետադարձն այս վայրում


97.Ձախ շրջադարձը թույլատրվում է


98.Կայանատեղիից միաժամանակ շարժումը սկսելու դեպքում պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը առջևում գտնվող վարորդին:


99.Ո՞ր հետագծով իրավունք ունի վարորդը կատարել ձախ շրջադարձն այս իրավիճակում:


100.Խաչմերուկում թույլատրվում է արդյո՞ք հետընթաց կատարումով հետադարձ կատարել:


101.Թույլատրվո՞ւմ է վարորդին այս իրավիճակում աջ շրջադարձ կատարել:


102.Այս իրավիճակում կանգառ կատարելիս ո՞ր ազդանշանի լուսային ցուցիչը պետք է միացնի վարորդը:


103.Ո՞ր հետագծերով է թույլատրված երթևեկությունը:


104.Տեսանելիության բացակայության պատճառով հետընթաց կատարելիս վարորդը պետք է


105.Հետընթաց վարմամբ բակի մուտքն օգտագործելով հետադարձ կատարելն այս իրավիճակում


106.Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին սկսել շարժումը:


107.Ո՞ր տարբերակում է թույլատրված հետընթացը:


108.Տվյալ իրավիճակում թու՞յլատրվում է վարորոդին երթևեկությունը տրամվայի գծերով:


109.Պարտավոր է արդյո՞ք վարորդն այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ:


110.Ձախ շրջադարձ թույլատրվում է


111.Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին հետընթաց վարմամբ մոտենալ ուղևորին կամուրջի վրա:


112.Թույլատրվո՞ւմ է հետադարձ կատարել այս իրավիճակում։


113.Ի՞նչ կանոն է խախտում վարորդը մուտք գործելով բակ:


114.Զիջել ճանապարհը բեռնատարի վարորդին:


115.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


116.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


117.Ճանապարհը պետք է զիջի


118.Թույլատրվո՞ւմ է պատահմամբ անցած խաչմերուկում հետընթաց վարմամբ շտկել և շարունակել երթևեկությունը մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ:


119.Այս գոտուց երթևեկությունը շարունակել թույլատրվում է


120.Թույլատրվո՞ւմ է աջ բակը մտնել հետընթաց կատարելով նշված իրադրությունում:


121.Վերադասավորվելով հարևան գոտի այս իրավիճակում


122.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


123.Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը:


124.Այս իրավիճակում թո՞ւյլատրվում է հետընթացով մոտենալ ուղևորին:


125.Ինչպե՞ս պետք է վարվեք խաչմերուկից դուրս ձախ շրջադարձի և հետադարձի ժամանակ:


126.Թույլատրվա՞ծ է հետընթացն այս իրավիճակում:


127.Շարժումն սկսելիս պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը հետադարձ կատարող վարորդին:


128.Հետընթացով մոտենալ ուղևորին այս իրավիճակում


129.Ո՞ր վարորդն է խախտում երթևեկության կանոնները դուրս գալով շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկից:


130.Հետադարձն այս խաչմերուկում


131.Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը:


132.Պարտավոր եք արդյո՞ք միացնել աջ շրջադարձի ցուցիչ այս խաչմերուկում:


133.Մերձակա տարածք մուտք գործելիս վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի


134.Մերձակա տարածքից ճանապարհ դուրս գալիս՝ վարորդը պետք է


135.Հետադարձ կատարել նշանից հետո թույլատրվում է


136.Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն


137.Նշված հետագծով աջ շրջադարձը


138.Բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո ո՞ր գոտով կարող եք շարունակել երթևեկությունը:


139.Հետադարձը նշված վայրում


140.Առաջնահերթ երթևեկության իրավունք ունի


141.Միաժամանակ վերադասավորվելիս ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


142.Թույլատրվո՞ւմ է հետընթացով մոտենալ ուղևորին:


143.Աջ բակ մուտք գոծելու դեպքում պարտավոր ենք զիջել


144.Այս վերելքի ուղղությամբ շարժվելիս հետադարձ թույլատրվում է, եթե


145.Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


146.Թույլատրվո՞ւմ է հետադարձն այս վայրում:


147.Թույլատրվո՞ւմ է անցնել կամուրջը, եթե դա չի խոչընդոտում մոտոցիկլի վարորդին։