Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 43

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:


2.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում`


3.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


4.

Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:


5.

Ի՞նչն է արգելված այս ճանապարհային նշանով։


6.

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


7.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պետք է ճանապարհը զիջեք


8.

Թույլատրվու՞մ է թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին առաջ անցնել ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:


9.

Զիջել ճանապարհը տրամվայի վարորդին այս իրավիճակում


10.

Աջ շրջադարձ կատարելիս պարտավո՞ր եք զիջել ճանապարհը հանդիպակացից մոտեցող վարորդին։


11.

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունն արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝


12.

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում։


13.

Գրառումը երթևեկելի մասում ցույց է տալիս


14.

Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան՝


15.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրված երթևեկությունը 3,5 տոննայից ոչ ավել թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդին նշված նշանների ազդման գոտում։


16.

Բեռի փոխադրումն արգելվում է, եթե այն`


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:


18.

Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հանդիպակաց երթևեկության գոտով վազանց կատարել յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ գոտի ունեցող ճանապարհներին։


19.

Վարորդը միացնել շրջադարձի լուսային ցուցիչն այս իրավիճակում


20.

Որքա՞ն ժամանակ կարող է կապված մնալ արյունահոսությունը դադարեցնող լարանը: